نوشته های اخیر

  • هزینه های کنفرانس

    هزینه های کنفرانس به قرار ذیل می باشد: مقالات هر سطر دارای : شماره ثبت نام،هزینه ثبت نام ،مبلغ ۱–پرداخت هزینه داوری مقاله اول= ۱۰۰۰۰۰تومان معادل یکصد هزارتومان ۲ –...