تمدید زمان دریافت مقالات

بسمه تعالی

باتوجه به درخواست مکرر پژوهشگران گرامی زمان دریافت مقالات،داوری و پرداخت هزینه تا ساعت ۱۶ روز ۲۳ خردادماه تمدید شد.زمان پایان کنفرانس تغییری نکرده است.

بااحترام – دبیرخانه کنفرانس