هزینه های کنفرانس

هزینه های کنفرانس به قرار ذیل می باشد:

مقالات

هر سطر دارای : شماره ثبت نام،هزینه ثبت نام ،مبلغ

۱پرداخت هزینه داوری مقاله اول= ۱۰۰۰۰۰تومان معادل یکصد هزارتومان

۲پرداخت هزینه داوری مقاله دوم و بیشتر = ۵۰۰۰۰ تومان معادل پنجاه هزار تومان

 

این کنفرانس پایان یافته است.