محورهای پذیرش مقاله سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید

محورهای کنفرانس

(جهت ارسال مقاله پژوهشگران گرامی )

کلیه محورها شامل گرایش ها و زیرشاخه های مرتبط نیز می باشد.